IntraBeam_Strålbehandling

ZEISS_logoIntraOperativ Strålbehandling (IORT) för patienter med bröstcancer

Årligen upptäcks cirka 8 000 nya fall av bröstcancer i Sverige. Vid små tumörer är bröstbevarande kirurgi den vanligaste behandlingsmetoden, och kombineras oftast med postoperativ strålbehandling av hela bröstet för att undvika lokalt återfall. Idag ges extern strålbehandling postoperativt oftast till ekvivalent absorberad dos av 40-50 Gy givet på 15–25 fraktioner. Detta innebär en strålbehandlingsperiod på tre till fem veckor. Ibland ges dessutom en extra stråldos mot tumörområdet, så kallad boost.

Intraoperativ strålbehandling (IORT) med IntraBeam
Intra Operativ strålbehandling med IntraBeam från ZEISS innebär att strålbehandling ges en gång, vid tillfällett för lumpektomi, i hålrummet där brösttumören avlägsnats. Vid IORT riktas hög stråldos i såret direkt mot de tumörnära delarna av bröstet efter att tumören avlägsnats och innan operationen avslutas. Strålbehandlingen tar cirka 30 minuter och genomförs i befintlig operationssal.

Praktiska fördelar med intraoperativ strålbehandling jämfört med extern strålbehandling

  • Möjlighet att fullfölja patientens hela behandlingen (kirurgi och strålbehandling) i samband med operationen.
  • Tumörens lokalisation framgår tydligt vid operationen och strålningen ges främst till de vävnader som omgav tumören  då den kulformade strålkällan placeras i det hålrum där tumören satt.
  • Bestrålning av omgivande vävnader och organ minimeras.
  • Patienternas behandlings och restid minskas.
  • Lägre belastning på strålbehandlingsenheterna vars resurser kan frigöras till andra behandlingar. Även om personal från strålbehandlingsavdelningen involveras vid IORT är den samlade arbetsinsatsen mycket mindre än vid konventionell strålbehandling under 3-5 veckor.

Användning av IORT med IntraBeam i Hälso och sjukvården

2017 har cirka 20 000 patienter behandlats med IORT med IntraBeam i världen. I Tyskland använder fler än 60 kliniker IntraBeam som ett värdefullt behanlingsalternativ för en del av sina patienter med bröstcancer. Även i USA är det fler än 60 kliniker som behandlar bröstcancer patienter med IntraBeam och i Australien har IntraBeam införts som en standardbehandling för en utvald grupp av patienter med bröstcancer. I Storbritanien kom NICE (National Institute of Health and Care Excellence) i februari 2017 med en rekommendation för kontrollerad användning av IntraBeam och fortsatt datainsaming. I Norden används IntraBeam av Herlves sjukhus i Danmark och St. Olavs sjukhus i Trondheim. I Sverige pågår ett arbete med att ta fram en ny “SBU-kommentar” för IORT utifrån kunskapsläget 2017.

TARGIT-A Studien

Intra Operativ Strålbehandling med IntraBeam har studerats i TARGIT-A studien som inkluderade 3451 patienter till behandling med IORT med IntraBeam eller konventionell extern strålbehandling. TARGIT-A studien har inkluderat patienter på 33 kliniker i 11 länder mellan 2000-2012.  I studien inkluderades kvinnor med tidig bröstcancer 45 år eller äldre, tumörstorlek mindre än 3,5 cm och inga tecken på metastaser. Femårsdata för de tidigast inkludera patienterna presenterades i Lancet 2014. Resultaten visar att IORT med IntraBeam givet vid operationstillfället var “non-inferior” avseende lokal recidiv jämfört med extern strålbehandling(n=817). Med IORT undvek 97,9% av patienterna lokal recidiv jämfört med 98,9% av patienterna som fick extern strålbehandling. Samtidigt hade de patienter som behandlades med IORT vid operationstillfället signifikant färre antal icke bröstcancer relaterade dödsfall jämfört med extern strålbehandling (1.3% för IORT jämfört med 4,4% med extern strålbehandling).

Författarna till studien konkluderar: “TARGIT concurrent with lumpectomy within a risk-adapted approach should be considered as an option for eligible patients with breast cancer carefully selected as per the TARGIT-A trial protocol, as an alternative to postoperative EBRT.”

Patienterna inkluderade i TARGIT-A studien fortsätts att följas upp och uppdaterade femårsdata för fler patienter förväntas publiceras under 2017.